Obligacje

OBLIGACJA - papier wartościowy, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Polega ono na wykupie obligacji i tym samym spłaceniu zadłużenia wraz z odsetkami.

Najważniejsze wskaźniki charakteryzujące obligacje to:

• cena emisyjna - cena, po której obligacja jest sprzedawana w momencie emisji;

• wartość nominalna - wartość płacona w momencie wykupu przez emitenta posiadaczowi obligacji, od niej nalicza się odsetki;

• termin wykupu - termin, w którym właściciel obligacji otrzymuje od emitenta zwrot pożyczonego kapitału;

• oprocentowanie - stopa procentowa wskazująca, ile odsetek zostanie wypłaconych obligatariuszowi. Stopa procentowa może być stała lub zmienna;

• terminy płacenia odsetek - zazwyczaj raz w roku, raz na pół roku, bądź raz na kwartał;

• cena rozliczeniowa obligacji - ostateczna cena, jaką płaci się za obligację w transakcjach kupna/sprzedaży obligacji na giełdzie lub rynku pozagiełdowym; cena ta obejmuje również odsetki naliczone od ostatniej płatności.

Obligacje, podobnie jak akcje, mogą być imienne lub na okaziciela. Z punktu widzenia terminu wykupu ogólnie wyróżniamy obligacje krótko- (do 5 lat), średnio- (5-10 lat) i długoterminowe (powyżej 10 lat).

Ze względu na rodzaj oprocentowania obligacje dzieli się na:

• obligacje o stałym oprocentowaniu - pozwala to na określenie wszystkich płatności z tytułu posiadania obligacji już w momencie jej zakupu;

• obligacje o zmiennym oprocentowaniu - jego wysokość może zależeć od m.in. oficjalnej stopy procentowej banku centralnego, wielkości inflacji, itd.;

• obligacje indeksowane - specyficzny rodzaj obligacji o zmiennym oprocentowaniu, ich celem jest zagwarantowanie właścicielowi realnej siły nabywczej wypłaconych odsetek oraz kwoty zainwestowanej w zakup obligacji. Wysokość odsetek oraz kwota wykupu może być uzależniona od np. cen złota, wskaźnika wzrostu cen czy inflacji;

• obligacje zerokuponowe - obligacje bez oprocentowania. Sprzedawane są poniżej wartości nominalnej, a wykupywane po cenie nominalnej.

admin