Instrumenty finansowe

Transakcje na rynku kapitałowym mają formę sprzedaży/zakupu papierów wartościowych. W Polsce papierami wartościowymi oraz instrumentami finansowymi są:

• akcje i obligacje;

• inne papiery wartościowe, np. kwity depozytowe czy certyfikaty inwestycyjne (emitowane przez fundusze inwestycyjne);

• zbywalne prawa majątkowe wynikające z papierów wartościowych, tj. prawo poboru, prawo do dywidendy (zysku z akcji) czy prawo do otrzymania odsetek od obligacji;

• instrumenty pochodne (tzw. derywaty), których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny papierów wartościowych, są to m.in. opcje, warranty, jednostki uczestnictwa, kontrakty terminowe.

Akcje i obligacje są najbardziej znanymi i rozpowszechnionymi papierami wartościowymi.