Obrót niepubliczny i publiczny

Rynek kapitałowy dzielimy też ze względu na rodzaj obrotu papierami wartościowymi, który może być publiczny i niepubliczny.

O obrocie publicznym mówimy wtedy, gdy papiery wartościowe oferuje się przy wykorzystaniu mediów (internetu, radia, telewizji, prasy). Celem tych działań jest przedstawienie oferty dla możliwie najszerszego grona potencjalnych klientów.

Obrót niepubliczny występuje, gdy emisja papierów wartościowych kierowana jest do nie więcej niż 300 osób. Przykładem mogą być akcje zakładów udostępniane pracownikom lub akcje jednoosobowych spółek Skarbu Państwa w ilości nie mniejszej niż 10% akcji dla jednego kupującego. Również kolejne emisje skierowane do wcześniejszych właścicieli czy kooperantów są niepublicznym obrotem.