Rodzaje audytu

Last modified date

W ogóle audyt rozdziela się na wewnętrzny oraz zewnętrzny. Audyt wewnętrzny (nazywany również audytem pierwotnej strony) - zarządzany oraz nadzorowany przez kierownictwo jednostki - przeprowadzany jest przez zatrudnionego przez kierownictwo audytora wewnętrznego ewentualnie siłami osobistych pracowników, co zniża koszty oraz umożliwia zrealizować tego typu audyt w obojętnym momencie. W tym momencie spośród względów audyt wewnętrzny jest w dużej liczbie przypadków przeprowadzanym audytem, za to działania w jego ramach obejmują szczególnie: badanie dowodów księgowych oraz ksiąg rachunkowych; ocenę systemu ( a także jego efektywności) gromadzenia środków finansowych oraz zarządzania nimi oraz posiadanym majątkiem.

Audyt zewnętrzny (tzw. audyt dalszej strony) - o zakresie zbliżonym do audytu wewnętrznego - jest prowadzony poprzez instytucje niezależne od kierownictwa jednostki poddawanej audytowi. W administracji rządowej będzie to np. Najwyższa Izba Inspekcji - jednostka niezależna od rządu, w administracji samorządowej - regionalne izby obrachunkowe.

Audytem zewnętrznym jest ponadto ten zlecany przez samą jednostkę czy również organ jej nadzoru podmiotowi zewnętrznemu, np. wyspecjalizowanej spółce audytorskiej. Pewne formy audytów zewnętrznych są niezbędne, o czymże więcej w osobnym dziale. Audytor zewnętrzny to przeważnie firma czy niezależna osoba - np. biegły rewident - posiadająca uprawnienia do dokonywania kontroli dokumentów finansowych.

admin