Komisja nadzoru finansowego

Nadzór nad rynkiem finansowym a tym samym nad rynkiem kapitałowym w Polsce, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Instytucja ta rozpoczęła swoją działalność 19 września 2006r. na mocy ustawy z 21 lipca 2006r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. KNF przejęła kompetencje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. KNF nadzoruje działalność sektora bankowego, rynku kapitałowego, ubezpieczeniowego, emerytalnego, oraz tzw. instytucji pieniądza elektronicznego. Działalność samej Komisji również jest nadzorowana - przez Prezesa Rady Ministrów.

admin