Giełda Papierów Wartościowych

Historia

Giełda papierów wartościowych po raz pierwszy została uruchomiona w Polsce 12 maja 1817r. w Warszawie. W XIX wieku na giełdzie handlowano głównie obligacjami i wekslami. Obrót akcjami rozwinął się dopiero w drugiej połowie XIX w. W 1938r. na warszawskiej giełdzie notowane były akcje, obligacje i listy zastawne. Wybuch II wojny światowej spowodował zamknięcie giełdy w Warszawie.

Po wojnie próbowano ponownie uruchomić giełdę lecz jej istnienie było niemożliwe w związku z wprowadzonym w Polsce systemem planowanej centralnie gospodarki. Do idei wznowienia funkcjonowania giełdy powrócono w 1989r., kiedy to wraz z przemianami ustrojowymi rozpoczęto proces odbudowy gospodarki rynkowej. Ustawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych została uchwalona przez Sejm w dniu 22 marca 1991r. Trzy tygodnie później, 12 kwietnia 1991 r., podpisano akt założycielski Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, zaś 16 kwietnia odbyła się pierwsza sesja giełdowa. Organami GPW są: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza (Rada Giełdy) i Zarząd Giełdy.

admin