Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW). Jest to instytucja zajmująca się organizacją, prowadzeniem i nadzorowaniem systemu depozytowo-rozliczeniowego. Główne zadania KDPW to:

• prowadzenie depozytu instrumentów finansowych w formie niematerialnej (zapisy w systemach informatycznych)

• rozliczanie transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi,

• realizacja zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych (np. dywidendy z akcji, odsetek z obligacji).

Do obowiązków KDPW należy też prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących rynku kapitałowego, rozliczanie wypłat transferowych między OFE oraz transakcji zawieranych na giełdach energetycznych i towarowych.

admin