Podział rynku kapitałowego

Generalnie wyróżniamy dwie kategorie podziału rynku kapitałowego. Pierwszą kategorią jest podział narynek pierwotny i wtórny.

• Rynek pierwotny - gdzie uprawnione podmioty emitują papiery wartościowe. Oferowane na r. pierwotnym papiery mają stałą cenę emisyjną, która nie może ulec zmianie aż do zakończenia okresu emisyjnego. Wyjątkowa jest sytuacja, gdy inwestorzy przystępują do przetargu na akcje. Każdy podmiot uprawniony do emisji papierów wartościowych może emitować je wielokrotnie. Na r. pierwotnym może też wystąpić tzw. pierwsza publiczna oferta. Propozycja ta musi być skierowana do minimum 300 inwestorów lub do adresata nie oznaczonego.

• Rynek wtórny - służy kupowaniu i sprzedawaniu już wyemitowanych papierów wartościowych, zapewnia także płynność inwestycji i ich wycenę. Właśnie tutaj kształtuje się rzeczywista cena papieru, odzwierciedlająca jego wartość. R. wtórny jest naturalnym uzupełnieniem r. pierwotnego, ponieważ daje szansę nabywcy akcji na ich odsprzedanie.

admin