Giełda obecnie

Niezmiennie celem GPW jest organizowanie publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz upowszechnianie informacji z tym związanych. Od 1 maja 2004r. GPW prowadzi dwa rynki notowań - podstawowy i równoległy. Na r. podstawowym notowane są akcje dużych przedsiębiorstw charakteryzujących się wysokim kapitałem oraz dużą płynnością akcji. R. równoległy przeznaczony jest dla spółek średnich. Zasadniczym kryterium dopuszczenia danego papieru wartościowego do obrotu na rynku giełdowym jest zgoda Komisji Nadzoru Finansowego.

Transakcje na GPW mogą zawierać wyłącznie domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską i zagraniczne osoby prawne będące członkami giełdy. Status członkowski giełdy przyznaje Rada Giełdy. Handel na warszawskiej giełdzie oparty jest na zasadzie zleceń kupna/sprzedaży. Oznacza to, że kursy zawieranych transakcji kształtowane są przez ceny zawarte w zleceniach składanych przez inwestorów. Skutkiem tego na giełdzie ustala się cena papieru wartościowego odzwierciedlająca jego wartość. Wszystkie transakcje są realizowane w systemie informatycznym WARSET. Zapewnia on pełną automatyzację przekazywania zleceń i sprawny dostęp uczestników rynku do systemu obrotu papierami wartościowymi.

admin